Anunt concurs posturi vacante

Nr.16.568/14.06.2016

Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi de execuţie vacante, în regim contractual în data de 12.07.2016 ora 10.00, proba scrisă şi în data de 14.07.2016 ora 10.00, interviul, după cum urmează:

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele:

Condiţii generale, conform art.3 al Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:

 • are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română scris şi vorbit;
 • are vârsta minimum de 18 ani împliniţi;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specific potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat(ă) pentru săvârşirea unei infracţiuni, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică îmfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

Complex Curcubeu

post asistent social practicant -– pe durată nedeterminată

- nivelul studiilor –superioare absolvite cu diplomă de licenţă specialitatea asistenţă socială

- vechime în specialitatea studiilor minim 2 ani

posturi referent I-– pe durată nedeterminată

- nivelul studiilor-medii

- vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani

Biroul Financiar

1 post de inspector de specialitate debutant-– pe durată nedeterminată

- nivelul studiilor –superioare absolvite cu diplomă de licenţă

- fară vechime în muncă

 

Centru de reabilitare socio-profesională „Creativ”

1 post psiholog specialist-– pe durată nedeterminată

- nivelul studiilor – superioare absolvite cu diplomă de licenţă specialitatea psihologie

- vechime în specialitatea studiilor 9 ani

Compartiment Activităţi protejate Clăbucet

1 post muncitor necalificat 4 ore/zi-– pe durată nedeterminată

- nivelul studiilor-generale

- fară vechime în muncă

- deţinător al unui certificat de încadrare grad handicap

Concursul va consta dintr-o probă scrisă şi interviu pentru candidaţii care au fost declaraţi admişi la proba scrisă.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei - Compartimentul Resurse umane, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului. Conform art.6 al Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru înscrire la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice postului solicitate de instituţia publică;
 • carnet de muncă sau, după caz, adeverinţele care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae;
 • Adeverinţă care să atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în format standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

 

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe propie răspundere că nu are antecendente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului original, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile actelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate în original în vederea verificării conformităţii copiilor acestora.

Concursul constă în:

- Selectarea dosarelor de înscriere se face în termen de maximun 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

- Proba scrisă în data de 12.07.2016, ora 10,00;

- Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

 

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei - Compartimentul Resurse umane, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului pentru ocuparea posturilor vacante respectiv, până la data de 04.07.2016, între orele 9,00-12,00.

 

Relaţii suplimentare se obţin de la sediul instituţiei - Compartimentul Resurse umane, telefon 0257/220212.

 

Concursul a fost publicat şi în:

- Monitorul Oficial al României Partea III-a

- pe portal posturi @ gov.ro

- comunicat de presa

- site instituţie www. ddacarad.ro

Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

 

Afişat pe panoul de la intrarea în sediul instituţiei azi 17.06.2016 .

 

DIRECTOR GENERAL

OANA PÂRVULESCU

Înapoi la Articole