Posturi vacante

12 July 2024

Condiţii generale

Direcţia de Asistenţă Socială Arad, la sediul instituției din Arad, Calea Radnei,  nr. 250, organizează concurs de recrutare în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.1336/2022, pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată, a unor posturi contractuale de execuţie vacante, cu normă întreagă, la Compartimentul Asistență medicală școlară și universitară din subordinea Serviciului Protecția copilului și familiei,  după cum urmează:

 • un post de asistent medical principal la Colegiul Național ”Preparandia – Dimitrie Țichindeal”;
 • un post de asistent medical principal la Grădinița PP 22 
 • un post de asistent medical principal la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Arad;

Cerinţele generale:

 a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;  

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;  

 c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;  

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;  

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;  

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;  

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).   

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor contractuale de :

1) asistent medical, principal, nivel studii PL sunt:   

           -diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997, 

           - certificat grad principal 

           - vechime minim 5 ani ca asistent medical în specialitatea postului, 

           - adeverință pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, 

           - certificat /aviz libera practică; 

           - diplomă de bacalaureat

Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțuluipână la data de 26.07.2024, la Compartimentul Resurse umane din cadrul Direcției de Asistență Socială Arad cu sediul în Arad, Calea Radnei, nr.250 și trebuie să conțină următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa 2;  

b)  original și copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;  

c) original și copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;  

d) original și copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;  

e) original și copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, modelul orientativ al adeverinţei menţionate, conform anexei 3;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; 

g) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane; 

h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

i) aviz psihologic;

j) curriculum vitae, model comun european.

Documentul prevăzut la  lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.  

În situaţia în care concursul se anulează potrivit art. 62 alin. (5) lit. a) şi art. 63 lit. b), din H.G. 1336/2022 candidaţii pot retrage documentele depuse la dosarul de concurs în original, în baza unei solicitări adresate în scris preşedintelui comisiei de concurs.  

Documentele depuse la dosarul de concurs în original se înapoiază candidaţilor declaraţi "respins", la solicitarea scrisă a acestora.  

Concursul se va desfășura la sediul instituției, Calea Radnei, nr. 250, și  va consta în 3 etape successive:

a) selecţia dosarelor de înscriere în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la terminarea perioadei de depunere a dosarelor.

b) proba scrisă în data de 05.08.2024, ora 10:00

c) interviul în temen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.


Calendarul de desfăşurare a concursului:

- Dosarele de înscriere se  depun la sediul instituţiei (Calea Radnei, nr. 250) - Compartimentul Resurse umane, în termen de 10 zile  lucrătoare de la data publicării anunţului, respectiv până în data de 26.07.2024

- Selectarea dosarelor de înscriere se va face în data de 30.07.2024.

- Proba scrisă în data de 05.08.2024, ora 10:00.

- Interviul  se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii  probei scrise.

- Notarea probei scrise şi a interviului, după caz, se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.

- După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

- Soluţionarea contestaţiilor: în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor

- Rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei publice, precum şi pe pagina de internet a acesteia, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru soluţionarea contestaţiilor pentru ultima probă.

Relaţii suplimentare se obţin la sediul instituţiei (Calea Radnei, nr. 250) - Compartimentul Resurse umane, telefon  0257/220212, adresa de e-mail: resurse.umane@dasarad.ro și pe site-ul instituției www.dasarad.ro la secțiunea ”Posturi vacante”.

                                                   

DIRECTOR  GENERAL

OANA  PÂRVULESCU

 


Întocmit: Emil Mureșan– consilier

Compartimentul Resurse Umane     Bibliografie pentru concursul de ocupare a posturilor de asistent medical principal în cadrul Compartimentului de Asistență Medicală Școlară și Universitară

 

Bibliografia:

 (1) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 cu modificările și completările ulterioare privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;

(2) Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România cu modificările și completările ulterioare, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 2/9 iulie 2009;

(3) Legea nr. 123/2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar;

(4) Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1226/2012 cu modificările și completările ulterioare pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;

(5) Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi;

(6) Ordinul Ministerului Sănătății nr. 2508/2023  - Metodologia privind asigurarea asistenţei medicale a preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru menţinerea stării  de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos – dispoziții generale, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 8 și Anexa 16;

 (7) Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1.456/2020 pentru aprobarea <LLNK 12020     01101251   0 18>Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor;

(8) O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

- Partea a III-a – Administrația publică locală;

- Partea a VI-a - Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice, Ttlul I și Titlul III.

(9) LUCRETIA TITIRCĂ - URGENȚE MEDICO CHIRURGICALE, cu capitolele: 

Cap 1.  Urgențele Aparatului Respirator

Cap 2 - Urgențele Aparatului Cardiovascular 

2.1 Edemul Pulmonar

2 2. Embolie Pulmonară 

2. 3 Infarctul Miocardic

2.6 Resuscitarea cardio-respiratorie

Cap 3. Urgențe Abdominale 

3.1 Colica Biliară 

3.4 Hemoragii digestive superioare

Cap 4 - Urgențe Renale și Urologice

4.2 Colica Renală Nefritică

Capitolul 5 – Urgențele neurologice

5.2 Accidente vasculare cerebrale (AVC)

Capitolul 6 – Intoxicațiile acute exogene

6.3.10 Intoxicațiile cu alcool etilic

6.3.14 Intoxicațiile acute cu barbiturice

Cap 7 - Urgențe în Pediatrie 

7.4 Convulsiile 

7.5  Sindromul de deshidratare acută 

Capitolul 9 – Urgențele ORL

9.11 Corpi străini auriculari 

9.21 Hemoragia nazală (epistaxisul)

Cap 11 - Șocul

11.3  Șocul anafilactic 

Cap 12 - Traumatismele

12.1 Traumatismele Cranio-cerebrale 

12.4 Traumatismele gâtului

12.5 Traumatismele toracice

12. 7 Traumatismele bazinului

12.8 Traumatismele membrelor 

12.9 Traumatismele vaselor și hemostaza provizorie 

12.10 Politraumatismele

12.11 Îngrijirea Plăgilor 

12.12 Imobilizarea provizorie ( entorse, luxații, fracturi)

Cap 13 - Urgențele Datorate Agenților Fizici și Chimici

13.1 Arsurile 

13.3 Insolația

 

(10) CONSTANTIN BOCÂRNEA - BOLI INFECȚIOASE ȘI EPIDEMIOLOGIE, cu capitolele:

I. PARTEA GENERALĂ: 

Cap 7 - Profilaxia Bolilor INFECȚIOASE

7.1 Generalități 

7.2 Măsuri antiepidemice în focar

a. Măsuri îndreptate împotriva izvorului de infecție 

b. Măsuri pentru întreruperea căilor de transmitere

c. Măsuri pentru creșterea rezistentei organismului 

d. Măsuri adresate factorilor epidemiologici secundari

 II. PARTEA SPECIALĂ 

Cap 8. Casificarea Bolilor Infecțioase

Cap 9 – Infecții aerogene:

9.1 Scarlatina

9.2 Rujeola

9.3 Rubeola

9.4 Varicela 

9.5 Tusea convulsivă

9.6 Parotidita epidemică

9.9 Meningitele

9.10 Encefalitele

9.12 Tuberculoza

Cap. 10 – Infecții Digestive:

10.2 – Toxinfecțiile alimentare

10.5 – Hepatitele acute virale;

10.6 – Enterovirozele.

Cap. 11 Boli cu poartă de intrare dominantă tegumentară și mucoasele

11.1 Infecții stafilococice

11.8 SIDA

12 June 2024

Condiţii generale

Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice organizează în data de 04.07.2024, ora 11:00, concurs de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată, a funcţiilor de execuție vacante, în regim contractual :

     1   post economist debutant

Condiţii generale

             a) are cetăţenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europe, a unui stat parte la  Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene și domiciliul în România;

             b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

             c) are capacitate deplină de exerciţiu;

             d) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii și condițiile de vechime în muncă necesare ocupării postului;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanităţii, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

h) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

            Condiţii specifice:

post economist debutant  – perioadă nedeterminată

Conditii specifice:

 • studii superioare economice, cu diploma de licenta 
 • fără condiții de vechime

Calendarul de desfășurare a concursului:

 • data limită de depunere a dosarelor de concurs este 25.06.2024, ora 16:00;
 • selecţia dosarelor de înscriere: în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor: 26.06.2024-27.06.2024;
 • rezultate selecție dosare: în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru selecția dosarelor de concurs:28 .06.2024;
 • proba scrisă - programată în data de 04.07.2024, ora 11:00 la sediul instituției situat în mun. Arad, Calea Bodrogului nr.2;
 • interviu - programat în data de 05.07.2024  la ora 13:00 la sediul instituției situat în mun. Arad, Calea Bodrogului nr.2;
 • Interviul va fi susţinut numai de candidaţii care au obţinut la proba scrisă minimum 50 de puncte.
 • Notarea probei scrise şi a interviului se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe;
 • Rezultatele probei scrise și a interviului se afișează în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării fiecărei probe;

                     După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept;

                     Rezultatele contestațiilor se afișează în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

                     Rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei, precum şi pe pagina de internet a acesteia, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor soluționării contestațiilor pentru ultima probă.

                     Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări și/sau în rezolvarea unor teste grilă din bibliografia și tematica anunţată în prezenţa comisiei de concurs, conform Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 

                     Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

a) formularul de înscriere se pune la dispoziția candidaților de către Serviciul Resurse Umane, 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) curriculum vitae, model comun european.

(2) Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

(3) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

(4) Persoanele cu dizabilități au dreptul de a participa la concursurile de angajare pentru ocuparea funcțiilor contractuale pentru care îndeplinesc condițiile generale și specifice de participare stabilite în anunț; 

(5) Candidații cu dizabilități au dreptul de a fi însoțiți pe durata probelor de concurs de către un însoțitor sau de către asistentul personal.

(6) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b) - e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea "conform cu originalul" de către secretarul comisiei de concurs.

(7) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

(8) Dosarele se vor depune la sediul instituției situat în Municipiul Arad, Calea Bodrogului, nr. 2. 

            

Bibliografia 

 

 1. Legea nr.273/29.06.2006 a finanţelor publice locale , cu modificările şi completările ulterioare
 2. Legea nr.82/1991 a contabilităţii, cu modificarile si completarile ulterioare
 3. O.M.F.P. nr. 2634 / 2015 privind documentele financiar – contabile, cu modificările și completările ulterioare 
 4. O.M.F.P. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice și planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
 5. O.M.F.P. nr. 1792 / 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
 6. Lege-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 7. Legea nr. 53 / 2003 – privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice
 9. HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice
 10. Legea nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

 

Tematica

 

-Principii și reguli privind finanțele publice 

-Principii și reguli privind contabilitatea instituțiilor publice, inclusiv planul de conturi și instrucțiunile de aplicare

-Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, organizarea, evidența și raportare angajamentelor bugetare și legale

-Principii și reguli privind achizițiile publice procedurile de atribuire

 

FISA POSTULUI

 

Informatii generale privind postul

A. Identificarea postului

    1. Denumirea institutiei: CIPV Arad

    2. Denumirea postului: ECONOMIST  DEBUTANT– Cod COR 263106

    3. Relatii cu alte posturi

        3.1. Sfera relationala interna:

    - relatii ierarhice: de subordonare director, contabil șef 

    - relatii functionale:medic, consilierul juridic, infirmierele 

        3.2. Sfera relationala externa:

    - relatii cu persoane juridice, private: operatorii economici

    B. Cerintele postului

    1. Pregatire:

        1.1. studii de specialitate – studii universitare

        1.2. cursuri/programe de perfectionare/specializare: cursuri de pregatire continua

        1.3. limbi straine si nivelul de cunoastere - 

        1.4. cunostinte de operare/programare pe calculator si nivelul de cunoastere - medii

        1.5. alte cunostinte si abilitati: comunicare, intelegatoare, discrete;

        1.6. autorizatii speciale pentru exercitarea atributiilor:

    2. Experienta:

        2.1. vechime in munca – 

        2.2. vechime in specialitate - 

    3. Aptitudini si abilitati necesare: sociabil, comunicativ, organizat, ordonat, empatizare, creativitate;

    4. Starea sanatatii : aviz medic medicina muncii

    5. Trasaturi psihice si de personalitate: 

- Capacitatea buna de comunicare

                - Empatia

                - Altruism

                - Flexibilitate si suport in relatiile cu colegii

                - Dorinta de dezvoltare si de a experimenta noi moduri de abordare

                - Simt ridicat de responsabilitate

                - Initiativa

                - Capacitatea de prioritizare a sarcinilor

                - Creativitate

                - Orientare catre rezultate

   C. Conditii specifice postului

    1. Locul de munca: birou

    2. Programul de lucru:8 ore

    3. Deplasari curente: -

    4. Incadrarea in conditii de munca:- 

    5. Riscuri implicate de post: suprasolicitarea psihica

    D. Descrierea activitatilor si responsabilitatilor corespunzatoare postului

 • Ridică şi depune numerar din/la Trezorerie, cu respectarea Regulamentului operaţiunilor de casă şi a celorlalte reglementări în vigoare
 • Face parte din Compartimentul de achiziții, având atribuţii specifice compartimentului . întocmește  referatele de necesitate în urma necesarului primit de la secții, muncitorii de la atelierul de întreținere,compartimentul socio-medical,
 • Întocmeşte notele de fundamentare, referatele  de necesitate,comenzile şi alte documente justificative legate de cheltuieli bugetare
 • Întocmeşte graficele și pontajul angajatilor, conform condicii,
 • Este persoana care pune ștampila cu ,,Bun de plată,, pe materiale de curățenie și întreținere, servicii, lucrari de reparatii, etc...
 • Calcul lunar al contribuțiilor de intreținere ale beneficiarilor
 • Ține evidența fișelor de contribuții ale beneficiarilor și încasează contribuțiile beneficiarilor,
 • Urmărește derularea cantitativă a produselor  nealimentare (din punct de vedere cantitativ financiar) și  în vederea încadrării în fondurile bugetare și PAA
 • Face parte din comisia de evaluare a ofertelor în vederea efectuării achizițiilor publice 
 • Are relaţii de colaborare în plan intern cu:

-Compartimentul financiar contabil şi cu consilierul juridic, ca membru al comisiei de stabilire a contribuţiei la întreţinerea în centru a beneficiarilor şi/sau a aparţinătorilor acestora;

 • Întocmeşte orice alte situaţii şi lucrări din sfera de competenţă solicitate de conducătorul unităţii sau de alte instituţii abilitate.
 • Respecta ROF, ROI și codul etic al institutiei.
 • Asigura confidentialitatea informatiilor.
 • Pe linie de resurse umane are următoarele atribuții: 
 •   - întocmeşte dosarele de personal la angajarea salariaţilor

  - întocmeşte dispoziţiile interne emise de conducătorul unităţii pe linie de resurse umane

 •   - întocmeşte acte privind evidenţa personalului 
 •   Face parte din Comisia de inventariere și casare a instituției
 • Face parte din Comisia de Control Intern Managerial, denumită CIM, fiind responsabilă de actualizarea procedurilor operaționale și elaborarea de noi proceduri,conform cu legislția în vigoare comisiei de control intern managerial si responsabil cu gestionarea riscurilor;

 


Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon: 0257211020 .

 

 

 Afișat la sediul insituției azi,12.06.2024 ora 15:15

 Secretar comisie concurs: Arnautu Alexandra  

 

   

DIRECTOR,

Dr. Popa Fira

Documente atașate

12 June 2024

Condiţii generale

ANUNȚ 

 ORGANIZARE CONCURS DE RECRUTARE

PENTRU OCUPAREA A DOUĂ  POSTURI CONTRACTUALE VACANTE


REZULTAT FINAL

REZULTAT INTERVIU

REZULTATUL PROBEI SCRISE

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR

 

Direcţia de Asistenţă Socială Arad, la sediul instituției din Arad, Calea Radnei,  nr. 250, organizează concurs de recrutare în temeiul art. 1 – 18 din Regulamentul – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G. nr. 1336/28.10.2022, pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată, a două posturi contractuale vacante, cu normă întreagă, la Centrul multifuncțional Floare de Colț, din subordinea Serviciului Coordonare centre sociale pentru copii și tineri, astfel:

 • șef centru - post contractual de conducere;
 • asistent social debutant - post contractual de execuție. 

Cerinţele generale:

 a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;  

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;  

 c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;  

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;  

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;  

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;  

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).   

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de conducere de șef centru:

 • Absolvent cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, economic sau al științelor administrative, cu experiență  de minimum 5 ani în domeniu serviciilor sociale. 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de execuție de asistent social debutant:

 • absolvent cu diplomă de învățământ superior în domeniul asistență socială.

Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțuluipână la data de  25.06.2024, la Compartimentul Resurse umane din cadrul Direcției de Asistență Socială Arad cu sediul în Arad, Calea Radnei, nr.250 și trebuie să conțină următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa 2;  

b)  original și copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;  

c) original și copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;  

d) original și copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;  

e) original și copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, modelul orientativ al adeverinţei menţionate, conform anexei 3;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; 

g) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane; 

h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

i) aviz psihologic;

j) curriculum vitae, model comun european.

Documentul prevăzut la  lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.  

În situaţia în care concursul se anulează potrivit art. 62 alin. (5) lit. a) şi art. 63 lit. b), din H.G. 1336/2022 candidaţii pot retrage documentele depuse la dosarul de concurs în original, în baza unei solicitări adresate în scris preşedintelui comisiei de concurs.  

Documentele depuse la dosarul de concurs în original se înapoiază candidaţilor declaraţi "respins", la solicitarea scrisă a acestora.  

Concursul se va desfășura la sediul instituției, Calea Radnei, nr. 250, și  va consta în 3 etape successive:

a) selecţia dosarelor de înscriere; în termen de maxim 2 zile de la încheierea perioadei de depunere a dosarelor de concurs.

b) proba scrisă în data de: 04.07.2024 ora 10:00.

c) interviul în temen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

 

Calendarul de desfăşurare a concursului:

 •  Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei (Calea Radnei, nr. 250) - Compartimentul Resurse umane, în termen de 10 zile  lucrătoare de la data publicării anunţului,
 • Selectarea dosarelor de înscriere se va face în termen de maxim 2 zile de la terminarea perioadei de depunere a dosarelor.

- Proba scrisă în data de:  04.07.2024, ora 10:00.            .

- Interviul  se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii  probei scrise.

- Notarea probei scrise şi a interviului, după caz, se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.

- După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

- Soluţionarea contestaţiilor: în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor

- Rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei publice, precum şi pe pagina de internet a acesteia, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru soluţionarea contestaţiilor pentru ultima probă.

Relaţii suplimentare se obţin la sediul instituţiei (Calea Radnei, nr. 250) - Compartimentul Resurse umane, telefon  0257/220212, adresa de e-mail: resurse.umane@dasarad.ro și pe site-ul instituției www.dasarad.ro la secțiunea ”Posturi vacante”.

                                                                                  

                                                   

DIRECTOR  GENERAL

OANA  PÂRVULESCU

  

 

Întocmit: Emil Mureșan– consilier

Compartimentul Resurse Umane