Posturi vacante

07 August 2023

Condiţii generale

Nr.1053/04.08.2023

A N U N Ț

pentru ocuparea unor posturi vacante de execuție, personal contractual,

pe perioadă nedeterminată la

Centrul de Ingrijire pentru Persoane Varstnice Arad

In conformitate cu: prevederile HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, si tinand cont de prevederile ART.IV alin (1) lit b) si alin (2) din OUG nr.34/12 mai 2023 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, organizează:

C O N C U R S

pentru ocuparea unor posturi vacante de executie, personal contractual, pe perioadă nedeterminată 

un post muncitor calificat IV (M;G) – electrician;

un post muncitor calificat IV (M;G) – instalator;

un post maseur (M)

Condiții generale pentru participarea la concurs:

 • are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 • nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiții specifice pentru participarea la concurs pentru postul de muncitor calificat IV - electrician (M;G):

 • cel putin absolvent al invatamantului general obligatoriu;
 • calificare in meseria de electrician intretinere si reparatii;
 • minim 3 ani vechime în activitatea de electrician.

 

Condiții specifice pentru participarea la concurs pentru postul de muncitor calificat IV - instalator (M;G):

 •  cel putin absolvent al invatamantului general obligatoriu;
 •  calificare in meseria de instalator;
 • minim 3 ani vechime în activitatea de instalator.

 

Condiții specifice pentru participarea la concurs pentru postul de maseur (M):

 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
 • certificate absolvire curs calificare maseur acreditat;
 • fara conditii de vechime

 

Concursul constă în 4 etape succesive și anume:

– selecția dosarelor;

– proba scrisă – subiecte din bibliografia/tematica afișată;

- proba practica

– interviu.

Probele se susțin în limba română.

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susținerea probei practice.

Promovarea probei practice este obligatorie pentru susținerea interviului.

 

DIRECTOR

dr.Fira Popa

09 August 2023

Condiţii generale

Nr.1074/08.08.2023

A N U N Ț

pentru ocuparea unui post vacant de execuție, personal contractual, pe perioadă nedeterminată la

Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice Arad

 

In conformitate cu: prevederile HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, si tinând cont de prevederile ART. IV alin (1) lit b) si alin (2) din OUG nr. 34/12 mai 2023 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, organizează:

C O N C U R S

pentru ocuparea unui post vacant de execuție, personal contractual, pe perioadă nedeterminată, 

- inspector de specialitate gr. I;

Condiții generale pentru participarea la concurs:

 • are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 • nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiții specifice pentru participarea la concurs pentru postul de: inspector de specialitate gr. I;

 • studii superioare tehnice de lungă durată cu diplomă de licență
 • curs in domeniul securității și sănătății în muncă (minim 80 ore);
 • minim 9 ani si 6 luni vechime în specialitatea funcției;
 • cunostințe utilizare calculator și operare platforma SICAP.

Concursul constă în 3 etape succesive și anume:

– selecția dosarelor;

– proba scrisă – subiecte din bibliografia/tematica afișată;

– interviu.

Probele se susțin în limba română.

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susținerea interviului

 

DIRECTOR

dr. Fira Popa