Posturi vacante

19 noiembrie 2020

Condiţii generale


In baza prevederilor art.27 din legea nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare si pentru a putea respecta prevederile art.2 alin (1) din Masura de crestere a capacitatii de raspuns din HG nr.967/12.11.2020 de prelungire a starii de alerta, Centrul de Ingrijire pentru Persoane Varstnice angajaza, fara concurs, pe perioada determinata, pe toata perioada starii de alerta, personal contractual:

2 posturi infirmiera - cod COR 532103

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească conditiile generale, conform art.3 al Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare si anume :

 • cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română scris şi vorbit;
 • vârsta minimum de 18 ani împliniţi;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat(ă) definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică îmfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Conditii specifice:

 • minim studii generale
 • minim 5 ani vechime in munca
 • domiciliu stabil in municipiul Arad
 • disponibilitate la program prelungit si la munca pe ture, inclusiv sambata si duminica si sarbatori legale

 

Dosarele de înscriere vor conţine:

 • cerere solicitare angajare;
 • CV ;
 • Acte de studii (original şi copie);
 • Buletin de identitate/carte de identitate(original şi copie);
 • Certificat de naştere, de căsătorie(original şi copie);
 • Certificat de cazier judiciar;
 • Certificat de integritate comportamental
 • Carnet de muncă sau alt act care sa ateste activitatea anterioara;
 • Adeverinta privind activitatea de dupa 01.01.2011;
 • Adeverinţă medicală care sa ateste starea de sanatate;
 • Aviz psihologic.

 

Persoanele interesate pot depune dosarul de inscriere privind ocuparea posturilor fara concurs la sediul instituţiei din Arad, Calea Bodrogului nr. 2, in perioada 25.11.2020 – 02.12.2020, de luni pana vineri intre orele 9 – 16,30.

Afişat la sediul instituţiei începând cu data de 24.11.2020 si pe site-ul DAS Arad.

 

DIRECTOR,

dr. Fira Popa