Posturi vacante

10 decembrie 2021

Condiţii generale

REZULTATE FINALE


REZULTAT INTERVIU


REZULTATUL PROBEI SCRISE


REZULTAT SELECTARE DOSARE


Direcţia de Asistenţă Socială Arad organizează, la sediul instituției, Arad, Calea Radnei,  nr. 250, concurs de recrutare pentru ocuparea,  pe perioadă nedeterminată, a 6 posturi contractuale de execuţie vacante, cu normă întreagă, la Compartimentul Asistență Medicală Comunitară din subordinea Serviciului Protecție persoane cu dizabilități,  după cum urmează:

 • 1 post de asistent medical comunitar, nivel studii PL, grad principal

Cerinţele generale necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării posturilor contractuale conform de art. 3 din Hotărârea nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și art. 542 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr 57/2019 privind Codul administrativ: 

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română scris şi vorbit;
 • are vârsta minimum de 18 ani împliniţi;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra securității naționale, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 • persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractual de asistent medical comunitar, principal, nivel studii PL sunt:    

- nivelul studiilor: studii postliceale sanitare în specializarea „asistenţă medicală“;

- examen pentru obţinerea gradului de principal

- 5 ani vechime  în specialitate

- calitatea de membru în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali

      

Conform art.6 al Hotărârii nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrire la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:.

 • cererea de   înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
 • copia actului  de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice postului solicitate de instituţia publică (diploma de școală sanitară posticeală  sau echivalent, certificat de grad principal, certificat de membru Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali, aviz anual și adeverința în vederea participării la concurs eliberate de către OAMGMAM, asigurare malpraxis, etc.);
 • carnet de muncă sau, după caz, adeverinţele  care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie ;.
 • cazierul   judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care

       să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează ;

 • adeverinţa medicală   care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae;

Dosarele de concurs vor conține, de asemenea:

 • aviz psihologic;
 • certificat de integritate comportamentală sau adeverință emisă în baza Legii nr. 118/2019, actualizată

Adeverinţă care să atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în format standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele depuse la dosarul de concurs vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Concursul se va desfășura la sediul instituției, Calea Radnei, nr. 250, și  va consta în 3 etape successive:

a) selecţia dosarelor de înscriere;

b) proba scrisă în data de 11.01.2022, ora 10:00

c) interviul în temen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.


Calendarul de desfăşurare a concursului:

 •  Dosarele de înscriere se  depun la sediul instituţiei (Calea Radnei, nr. 250) - Compartimentul Resurse umane, în termen de 10 zile  lucrătoare de la data publicării anunţului, respectiv până în data de 24.12.2021

- Selectarea dosarelor de înscriere se face în termen de maximun 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

- Rezultatele selectării dosarelor de concurs se afişează în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru selectarea dosarelor.

- Proba scrisă în data de 11.01.2022, ora 10:00

- Interviul  se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii  probei scrise.

- Notarea probei scrise şi a interviului, după caz, se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.

- După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

- Soluţionarea contestaţiilor: în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor

- Rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei publice, precum şi pe pagina de internet a acesteia, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru soluţionarea contestaţiilor pentru ultima probă.

Relaţii suplimentare se obţin la sediul instituţiei (Calea Radnei, nr. 250) - Compartimentul Resurse umane, telefon  0257/220212, adresa de e-mail: resurse.umane@dasarad.ro și pe site-ul instituției www.dasarad.ro.

Concursul a fost publicat şi în:

- Monitorul Oficial al României Partea III-a

- la avizierul de la sediul instituției, Arad, Calea Radnei, nr. 250

- pe portal posturi.gov.ro

- presa locală

Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 

Afişat pe site-ul instituției, www.dasarad.ro la secțiunea ”Posturi vacante”, azi,  10.12.2021 cu nr. 25014

                                                                                  

                                                   

DIRECTOR  GENERAL

OANA  PÂRVULESCU

 

Întocmit: Carina Kiss– consilier

Compartimentul Resurse Umane