Majorarea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copiilor, majorarea şi prelungirea stimulentului de inserţie

MAJORAREA INDEMNIZATIEI LUNARE PENTRU CREŞTEREA COPIlLOR, MAJORAREA Şl PRELUNGIREA STIMULENTULUI DE INSERTIE ÎNCEPÂND 01 IULIE 2016 - RESPECTAREA ANGAJAMENTELOR ÎN FAVOAREA IMPLEMENTARII UNOR POLITICI SOCIALE COERENTE PENTRU OCROTIREA FAMILIEI

ln Şedinţa de Guvern din data de 22 iunie 2016 a fost aprobată Hotărârea Guvernului pentru modificarea şi completarea Normetor metodotogice de aplicare a prevederitor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111 /2010 privind concediul şi indernnizaţia lunar pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.52/2011. Astfel, GuvernuI României prin MinisteruI Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială işi respectă angajamentele în favoarea adoptării şi implementării unor politici specifice de asistenţă socială pentru stimularea creşterii natalităţii, ocrotirea copilului, protecţia familiei şi asigurarea unui nivel de trai decent. Noua Hotărâre de Guvern aduce schimbări majore prin care se suplimentează în mod semnificativ beneficiile privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor şi în acelaşi timp contribuie în mod real la simplificarea procedurilor administrative in relaţia cu cetăţenii, la reducerea numărului de documente şi a timpului necesar pentru obţinerea beneficiilor.  

Normele metodologice adoptate in data de 22 iunie 2016 care stabilesc procedurile de acordare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului se aplică noilor drepturi ce vor fi solicitate după data de 01 iulie 2016. 

Pentru beneficiarii aflaţi in plata indemnizaţiei lunare pentru creşterea copiilor in vârstă de până la 1 an sau in plata stimulentutui de inserţie, precum şi cei aflaţi în concediu fără plată pentru cresterea copilului in vârstă de până la 2 ani, procedura de prelungire/reluare a concediului şi a indemnizaţiei aferente, în baza art.Ill alin. 2 din Legea nr. 66 din 2016, se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.

Persoanele aflate în plata indemnizaţiei lunare pentru creşterea copiilor in vârstă de până la 2 ani beneficiază din oficiu de majorarea cuantumului indemnizaţiei. Aceste persoane NU TREBUIE să depună documente suplimentare intrucât majorarea cuantumului indemnizaţiei lunare se va face automat, pe baza documentelor existente la dosar, incepând cu dreptul aferent lunii iulie 2016, plata acestor drepturi urmând să se facă incepând cu luna august 2016.

Beneficiarii aflaţi în plata indemnizaţiei lunare pentru creşterea copiilor in vârstă de până la 1 an sau in plata stimulentului de inserţie, precum şi cei aflaţi în concediu fără plată pentru creşterea copiluIui in vârstă de până la 2 ani şi care doresc modificarea opţiunii prin prelungirea/ reluarea concediului şi plata indemnizaţiei lunare vor trebui să depună cerere tip şi acte doveditoare privind suspendarea realizării de venituri supuse impozitutui, care se transmit prin e-mail, poştă sau se depun la sediuI Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Judeţeană, respectiv a muncipiului Bucureşti, care efectuează plata. Pentru aceşti beneficiari, majorarea cuantumului indemnizaţiei aferente se face pe baza documentelor depuse iniţial. FormularuI cererii tip va fi disponibiI imediat după publicarea in MonitoruI Oficial, prin publicarea pe site-uI ANPIS. Pentru persoanele aflate in plata stimulentului de inserţie care nu doresc modificarea opţiunii, majorarea cuantumului şi prelungirea perioadei de acordare a stimulentului de inserţie până la implinirea de către copiI a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani in cazul copilului cu handicap, se va face in mod automat. Schimbările importante privind majorările de cuantum ale beneficiilor se reflectă in faptul că: -limita rninimă a indemnizaţiei creşte la 85% din salariul minim brut pe ţară garantat in plată, respectiv 1.063 lei (1.250 lei reprezintă salariul minim) faţă de 600 lei, cât este in prezent; - limita maximă a indemnizatiei este eliminată, aceasta urmând să fie calculată la 85% din veniturile nete realizate; - stimulentul de inserţie se stabileşte la 50% din indemnizaţia minimă, respectiv va creşte de la 500 lei la 532 lei. Prin eforturile depuse de către Parlamentul şi Guvernul României in ultima perioadă de timp şi prin măsurile adoptate in momentul de faţă in domeniul asistenţei sociale, pentru creşterea natalităţii se promovează o politică socială coerentă care asigură premisele unei dezvoltări durabile in România, in deplin acord cu noua Agendă 2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă.

COORDONATE CONTACT AJPIS ARAD:

Sediu: mun. ARAD, str. Horia, nr. 7

Fax:0257281934 E-mail: arad_icc@mmanpis. ro

 lnformatii la te telefon 0257280157, 0741134958 

 

http://www.prestatiisociale.ro/files/comunicat_de%20presa_22_06_2016_.pdf

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/4491-cp-proceduri-acordare-icc-22062016

Înapoi la Articole