Acte necesare

Serviciul Prestaţii Sociale

Acte necesare. cerere si declaratie pe proprie raspundere privind acordarea unui sprijin educational 

 • Cerere tip (se gaseste pe site-ul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad   http://www.dgaspc-arad.ro/formulare/   -----> ACORD INDEMNIZATIE INSOTITOR );
 • Carte / Buletin de identitate sau certificat de nastere pentru persoana cu handicap grav cu asistent personal - copie;
 • Certificat de incadrare in grad de handicap - grav cu asistent personal - copie;
 • Acte de venit pentru persoana cu handicap grav cu asistent personal (talon de pensie, adeverinta salariu, adeverinta somaj etc) - copie;
 • Act doveditor al calitatii de reprezentant legal (procura speciala mandatar sau curatela);
 • Carte / Buletin de identitate pentru reprezentantul legal al persoanei cu handicap grav cu asistent personal;
 • Declaratia notariala data de persoana cu handicap grav cu asistent persoanal sau reprezentantul legal din care sa reiasa ca are obligatia de a anunta orice schimbare survenita in termen de 48 de ore la Directia de Asistenta Sociala Arad - Serviciul Prestatii Sociale;
 • Extras de cont (dupa caz);
 • Dosar cu sina - 1 bucata.

Dosarul asistentului personal depus la Serviciul Prestatii Sociale va contine urmatoarele acte:

Pentru persoana bolnava:

 • Buletin de identitate sau certificat de nastere (xerocopie);
 • Certificat de handicap (xerocopie);
 • Decizie de pensie sau cupon pensie (xerocopie) - dupa caz,

 

Pentru persoana care se angajeaza:

 • Cerere tip (se gaseste pe site-ul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad   http://www.dgaspc-arad.ro/formulare/   -----> AVIZ ANGAJARE ASISTENT PERSONAL );
 • Buletin / Carte de identitate (xerocopie);
 • Certificat de nastere (xerocopie);
 • Declaratie notariala;
 • Fisa de aptitudine;
 • Dispozitie cu privire la instituirea unei masuri de ocrotire - curatela / procura mandatar - dupa caz.

 • Cerere tip de evaluare complexa in vederea incadrarii in grad de handicap ;
 • Ancheta sociala;
 • Copie act identitate;
 • Referat medical specialist;
 • Copii iesiri recente din spital/documente medicale recente care sa sustina diagnosticul;
 • Scrisoare medicala tip de la medicul de familie;
 • Certificat vechi de incadrare in grad de handicap si Program individual de recuperare, readaptare si integrare sociala (in cazul prelungirii certificatului;
 • Copie ultima decizie de pensionare;
 • Copie ultimul cupon de pensie;
 • Adeverinta de la locul de munca (pentru salariati);
 • Adeverinta din care sa rezulte ca nu realizeaza venit (pentru persoanele care nu realizeaza venit);
 • Orice document medical considerat relevant;
 • Dosar plic

Notă:

 • La preluarea dosarelor actele din dosar se certifică cu originalul.

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 • Cerere tip;
 • Buletin / Carte de identitate – solicitant (xerocopie);
 • Certificat de handicap (xerocopie)  - dacă există;
 • Buletin/carte de identitate reprezentant legal (xerocopie) – dacă există;

Notă:

 • La efectuarea anchetei sociale pot fi solicitate şi orice alte acte, care pot ajuta la soluţionarea cazului, în funcţie de nevoie;
 • Actele se certifică cu originalul.
Documente atașate

- Cerere tip,

- Carte de identitate.

 • Cerere tip;
 • Acte de identitate  ambii părinţi – copie şi original;
 • Certificatul de naştere al copilului – copie şi original;
 • Livretul de familie (să fie menţionat noul născut pentru care se solicită dreptul) – copie şi original;
 • Certificatul de căsătorie – copie şi original;
 •  Dosar plic;

DUPĂ CAZ:

 • Extras de cont bancar ( cu ştampila băncii şi CNP –ul titularului), pentru opţiunea de virare în cont bancar. Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale Arad lucrează cu următoarele unităţi bancare: TRANSILVANIA, BRD, BCR, CEC, RAIFFEISEN, BANK POST, INTENSA SAN PAOLO, CREDIT EUROPE BANK, PIREUS BANK, PROCREDIT BANK, ALPHA BANK, ATE BANK,  
 • Xerocopie după hotărâre judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, hotărâre judecătorească de încuviinţare a adopţiei, hotărâre de instituire a măsurii de plasament, etc;
 • Xerocopie după sentinţa de divorţ – definitivă şi irevocabilă;
 • Cerere tip - (formular european – pentru copiii născuţi în afara ţării – ţările care fac parte din Uniunea Europeană);
 • Declaraţie notarială – din care să rezulte că nu au solicitat drepturi pentru noul născut  în altă ţara  – pentru ţările care nu fac parte din Uniunea Europeană;
 • Declaraţie de întârziere (formular tip) – dacă dreptul se solicită după o perioadă mai mare de 3 luni de la naşterea copilului;
 • Declaraţia celuilalt părinte cu privire la acordul de a primii dreptul  părintele care solicită (formular tip) – în cazul în care părinţii nu sunt căsătoriţi sau nu locuiesc împreună;
 • Declaraţia solicitantului  de beneficii de asistență socială cu privire la componența familiei;
 • Declaraţia privind adresa la care locuiește efectiv familia;
 • Formular informații suplimentare lucrători migranți

  De reţinut: 

 • Pentru a beneficia de dreptul la alocaţia de stat, titularul solicitării trebuie să aibă domiciliul sau viză de reşedinţă în municipiul Arad, iar celălalt părinte domiciliul sau viză de reşedinţă în municipiul Arad sau în judeţul Arad.

 • Cererea si declaraţia  pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala;
 • Buletine/cărţi de identitate ale membrilor de familie (originale şi xerocopii
 • Certificatele de naştere ale membrilor de familie (originale şi xerocopii);
 • Certificatul de căsătorie (original şi xerocopie);
 • Livret de familie (original si xerocopie)
 • Certificatul de deces (original şi xerocopie);
 • Adeverinţă eliberată de primarul localităţii unde solicitantul are domiciliul sau reşedinţa (se exclud persoanele cu domiciliul sau reşedinţa în Arad);
 • Adeverinţă de elev sau student eliberată în luna curentă sau anterioară depunerii cererii; în adeverinţă se va menţiona dacă beneficiază de bursă – tipul şi cuantumul acesteia;
 • Adeverinţă eliberata de AJOFM pentru persoanele apte de muncă din familie, inclusiv pentru copiii peste 16 ani care nu frecventează şcoala; ( se va prezenta lunar)
 • Adeverinţa eliberata de Administraţia Finanţelor Publice , în care să se menţioneze veniturile realizate de membrii majori ai familiei;(pentru anul in curs si anul anterior)
 • Adeverinţa eliberata de Direcţia Fiscala , in care sa se menţioneze  bunurile mobile si imobile aflate in proprietate ;
 • Adeverinţă eliberata de Serviciul Agricol  cu privire la terenul agricol aflat in proprietate;
 • Sentinţe de divorţ, sentinţe de încredinţare copii, sentinţe de stabilire pensii alimentare actualizate (originale şi xerocopii);
 • Talon autoturism  (original si xerocopie);
 • Orice altă dovadă de venit cuprinsă  la capitolul H punctele 17-80 din declaraţia de venit;
 • Dosar cu şină;  (2 buc.)
Documente atașate

Cerere tip

Acte de identitate ambii părinţi - copie;

Certificatul de naştere al copilului - copie;

Certificatele de naştere ale celorlalţi copii (copie) – după caz;

Livretul de familie actualizat – copie;

Certificat de căsătorie –copie;

Ancheta socială efectuată de către Serviciul Autoritate Tutelară (în cazul în care părinţii nu sunt căsătoriţi); cererea în vederea efectuării anchetei sociale se depune anterior dosarului la registratura D.D.A.C. ARAD;

Adeverinţă eliberată de autorităţile competente sau de către angajator, după caz, din care să rezulte că a realizat timp de 24 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit (ANEXA 2);

Xerocopie după ultimul concediu medical – sarcină şi lehuzie;

Xerocopie după cererea înregistrată şi depusă de beneficiar la angajator (aprobată, semnată, ştampilată de conducerea instituţiei şi specificată data de la care se solicită indemnizaţia de creştere copil, precum şi perioada solicitării - până la 1 an, 2 ani , 2- 3 -7 ani pentru copilul încadrat în grad de handicap);

Adeverinţă privind stagiul de cotizare, eliberată de Casa Judeţeană de Pensii, pentru ambii părinţi dacă îndeplinesc condiţiile de acordare (solicitarea se face pentru 24 de luni anterior nașterii copilului, după data de 25 a lunii următoare nașterii copilului);

Adeverinţă eliberată de Administraţia Financiară pe ultimele 24 luni anterior naşterii copilului (pentru părintele care nu realizează venituri salariale sau pentru persoana care realizează venituri din alte activităţi prevăzute de lege pentru copilul născut de la 01.03.2012;

Declaraţii (formulare tip) – prin care solicitantul se obligă să comunice în scris în termen de 15 zile lucrătoare orice modificare survenită ulterior şi că nu a solicitat altei autorităţi publice locale indemnizaţie/stimulent pentru creşterea copilului;

Declaraţia solicitantului de beneficii de asistență socială cu privire la componența familiei

Declaraţie stagiu cotizare

Dosar plic;

DUPĂ CAZ:

Extras de cont bancar ( cu ştampila băncii), pentru opţiunea de virare în cont bancar;

Xerocopie după certificatul de încadrare intr-un grad de handicap al copilului pentru care se solicită;

Xerocopie după certificatul de încadrare într-un grad de handicap al solicitantului;

Xerocopie după hotărârea de încredinţare a minorului către persoana solicitantă, hotărâre judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, hotărâre judecătorească de încuviinţare a adopţiei, hotărâre de instituire a măsurii de plasament, etc;

Dovada eliberată de către instituţiile din structurile militare în care să fie precizate cu exactitate perioadele

şi natura situaţiei respective (a realizat venituri din salarii, timp de 24 luni anterior datei naşterii copilului);

Adeverinţă eliberată de către Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Arad (pentru copilul cu grad de handicap de la 3 - 7 ani);

Adeverinţă eliberată de Administraţia Financiară (pentru copilul cu grad de handicap de la 3 - 7 ani) solicitant;

Anexa 1 –Solicitare suplimentară de informaţii ( pentru copii nascuţi în altă ţară din Uniunea Europeană);

Adeverinţa eliberata de medicul specialist privind certificarea naşterii înainte de termen;

Declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că mama nu a beneficiat de concedii medicale (sarcină şi lehuzie), deoarece nu a lucrat şi nu a cotizat la Casa de Sănătate - în cazul în care dreptul se solicită de către tată;

Adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ preuniversitar sau după caz, universitar, care să ateste frecventarea cursurilor la zi, fără întrerupere, cel puţin 12 luni, până la data naşterii copilului – original;

Dovadă eliberată de autorităţile competente sau de către angajator, după caz, din care să rezulte încadrarea în una din următoarele situaţii:

a) şi-au însoţit soţul/soţia trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate;

b) au beneficiat de indemnizaţie de şomaj;

c) au beneficiat de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate;

d) au realizat perioade asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii în condiţiile prevăzute la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

e) au realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în condiţiile prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementează concedierile colective;

f) au realizat în sistemul public de pensii, anterior datei intrării în vigoare a Ordonanţe de urgenţă nr. 148/2005, perioade de stagiu de cotizare pe bază de contract de asigurare socială;

g) au beneficiat de indemnizaţia lunară prevăzută de Ordonanţa de urgenţă nr. 148/2005 art.1 alin.1

Actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitatea deplină de exerciţiu al drepturilor civile, îndreptăţită să beneficieze de indemnizaţie pentru creşterea copilului, respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească - copie;

Dovadă eliberată de medicul de familie sau, după caz, de medicul specialist, în situaţiile în care cursurile au fost întrerupte din motive medicale – original;

Dovada privind calitatea de elev sau student la o unitate de învăţământ preuniversitar sau, după caz, universitar recunoscută pe teritoriul statului respectiv, eliberată de Ministerul Educaţiei,Cercetării şi Inovării, prin Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, ori de către Instituţiile de învăţământ preuniversitar sau, după caz, universitar abilitate pentru recunoaşterea studiilor ori a perioadelor de studii efectuate în străinătate, în baza procedurilor legale în vigoare – original;

Copia contractul de muncă sau, după caz, dovada eliberată de angajatori ori de autorităţile competente străine sau române, tradusă şi legalizată, care să ateste realizarea de venituri profesionale pe baza unor contracte individuale de muncă în străinătate, potrivit acordurilor guvernamentale bilaterale încheiate de România cu alte state, sau după caz, realizarea de venituri profesionale dobândite în urma activităţilor salariale ori independente, inclusiv veniturile provenite din perioada de şomaj şi concedii medicale, totalizate în baza prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr.1408/1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii –original;

pentru af, pf si srl

Adeverinţă de la Administraţia Financiară (pe ultimele 12 sau 24 de luni anterioare naşterii copilului);

Xerocopie după cererea de suspendare a activităţii (după caz: Registrul Comerţului, Barou, Colegiul medicilor, etc;

Xerocopie după cererea de suspendare a activităţii depusa si la Administraţia Financiară ( sau copie după nr. de înregistrare );

Xerocopie după decizia sau deciziile de impunere din care sa rezulte veniturile pe ultimele 12 sau 24 de luni anterioare naşterii copilului;

IMPORTANT DE REŢINUT

LA PRELUAREA DOSARELOR ACTELE DIN DOSAR SE CERTIFICA CU ORIGINALUL;

PENTRU COPIII NĂSCUTI DIN DATA DE 01.03.2012 – ESTE OBLIGATORIU SOLICITAREA INDEMNIZAŢIEI DE CRESTERE COPIL (SOLICITARE DE 1 AN – 2 ANI – 3 ANI), DACĂ CONDIŢIILE DE ACORDARE SUNT ÎNDEPLINITE DE AMBII PĂRINŢI, DE CEL PUŢIN 1 LUNĂ ŞI DE CĂTRE CELĂLALT PĂRINTE. SOLICITAREA SE FACE CU CEL PUŢIN 30 DE ZILE ÎNAINTE DE INTRAREA EFECTIVĂ IN INDEMNIZAŢIA DE CREŞTERE COPIL, PE BAZA DOSARULUI ŞI A ACTELOR NECESARE ÎNREGISTRATE LA DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ARAD.

IN CAZUL ÎN CARE CELĂLALT PARINTE NU SOLICITĂ INDEMNIZAŢIA DE CREŞTERE COPIL DE CEL PUŢIN O LUNĂ ARE OBLIGAŢIA DE A ANUNŢA IN SCRIS AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ ARAD CU CEL PUŢIN 60 DE ZILE INAINTE DE ÎMPLINIREA DE CĂTRE COPIL A VÂRSTEI DE 1 AN, 2 ANI, RESPECTIV 3 ANI IN CAZUL COPILULUI CU HANDICAP. DACĂ ACEST DREPT NU SE SOLICITĂ, CONCEDIUL ŞI INDEMNIZAŢIA PENTRU CREŞTEREA COPILULUI SE REDUC CU O LUNĂ.

 • Cererea si declaraţia  pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială;
 • Buletine/cărţi de identitate ale membrilor de familie (originale şi xerocopii);
 • Certificatele de naştere ale membrilor de familie (originale şi xerocopii);
 • Certificatul de căsătorie (original şi xerocopie);
 • Livret de familie (original şi xerocopie);
 • Certificatul de deces (original şi xerocopie);
 • Certificat de încadrare în grad de handicap (original şi xerocopie);
 • Adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ la care sunt înscrişi copiii, care să ateste că aceştia frecventează o formă de învăţământ organizată potrivit legii;
 • Adeverinţă eliberată de Administraţia Finanţelor Publice, în care să se menţioneze veniturile realizate de membrii majori ai familiei;(pentru anul in curs si anul anterior)
 • Adeverinţă eliberată de Direcţia Venituri, în care să se menţioneze  bunurile mobile şi imobile aflate în proprietate
 • Adeverinţă eliberată de Serviciul Agricol din cadrul Primăriei Municipiului Arad cu privire la  terenul  agricol aflat  în proprietate;
 • Orice  dovadă de venit cuprinsă  la capitolul 5,  punctele 1-83 din declaraţia de venit;
 • Hotărâre de încredinţare a minorului şi plata unei pensii de întreţinere, în cazul soţilor despărţiţi în fapt;
 • Hotărâre judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii;
 • Hotărâre judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;
 • Hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea Comisiei pentru Protecţia Copilului pentru măsura plasamentului, potrivit legii;
 • Decizia directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă, potrivit legii;
 • Hotărârea judecătorească de divorţ, încredinţarea  minorului şi plata unei pensii de întreţinere pentru minorii încredinţaţi;
 • Hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;
 • Actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile, pentru situaţia prevăzută la art. 12 alin. (3), respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin decizia directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sau, după caz, prin hotarâre judecătorească;
 • Hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută;
 • Hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
 • Talon autoturism (original si xerocopie);
 • Adeverință eliberată de primăria de domiciliu, care să certifice faptul că familia nu se află in evidențe cu dosar pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei;
 • După caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.
 • Dosar cu şină. ( 2 buc. )

 

Notă:

Pe adeverința școlară trebuie menționate următoarele:

 • Minorul.................................... este înscris și frecventează cursurile clasei a ........  în anul școlar ........
 • Dacă a repetat sau nu anul școlar*
 • Dacă are sau nu absențe nemotivate în semestrul precedent, precum și numărul acestora**
 • Media la purtare este .......

Exemplu:

În cazul în care dosarul se depune în semestrul al doilea al anului școlar 2016 - 2017, va fi trecut numărul de absențe nemotivate din semestrul I al anului școlar 2016 - 2017.

____________________________________

* Se va alege după caz una dintre opțiuni:

 • Nu a repetat anul școlar
 • A repetat anul școlar

 

** Se va alege, după caz, una din opțiuni:

 • Nu are absențe nemotivate în semestrul ........  (semestrul precedent)
 • Are un număr de ..........   absențe nemotivate în semestrul ........  (semestrul precedent)
Documente atașate